20th anniversary of the victory in the 1992-1993

20th anniversary of the victory in the 1992-1993 war imposed on the Republic by the Georgian leadership (headed by Eduard Shevardnadze) on 14 August 1992. The capital Sukhum (Aqwa in Abkhaz) was liberated on 27 September, whilst the last of the invading forces fled back into Georgia three days later. Read more: http://www.abkhazworld.com/headlines/1019-abkhazia-30-september-1993-2013.html

Аҧсны аҭоурых аҟны ари арыцхә наунагӡа иаанхоит. Ари амш аҽны еиҭаҳгәалаҳаршәоит еснагь ҳгәаҵаҿы иҟоу Аиааира амш иахьымӡаз, ақырҭуа мпыҵахалаҩ ишиҿагылаз Аҧсадгьыл ахьчара зхы ақәызҵаз аҵеицәа. Аиааира 20 ш. ахыҵра иазкыз аныҳәа иалагеит Аҧсны Жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраан Аҧсадгьыл ахьчара зхы ақәызҵаз аҵеицәа Аҟәатәи рбаҟа амҵан ашәҭқәа рышьҭаҵарала. 20 ш. ҵит сентиабр 30, 1993 шықәса рзы игаз Аиааира иабзоураны Аҧсны аҭынч ҧсҭазаара амҩа иануижьҭеи. Ииашоуп, раҧхьатәи ажәохә шықәса рыҩныҵҟа ақырҭқәа изныкымкәа рҽазыршәахьан ҩаҧхьа Аҧсны ампыҵахалара. Аха, уи алдыршомызт аҧсадгьыл ахьчаҩцәа. Хәышықәса раҧхьа Аҧсны аҳәынҭқарратә хьыҧшымра Урыстәыла ианазханаҵа анаҩс, атәыла ашәарҭадара ахьчара азҵаара ӡбан. Иахьа ашьыжь, Аиааира амшныҳәа аҳаҭыр азы, Аҧсадгьыл ахьчараан иҭахаз Аҟәатәи рбаҟа амҵан ашәҭқәа шьҭарҵеит, иҭахаз ранацәа, рҭаацәа, Аҧсны аҳәынҭқарра Ахада Алеқсандр Анқәаб, Жәлар Реизареи, аиҳабыра, анапхгара, аныҳәа аҽалархәразы атәым ҳәынҭқаррақәа рҟынтә иааз аделегациақәа рнапхгаҩцәа, ареспублика араионқәа рхаҭарнакцәа. Ажәакала, иахьа ари абаҟа амҵан иҭахаз афырхацәа ргәаладыршәон Аҧсны зегьы ахыи- аҵыхәеи рҟынтә.

Back to top